BIO AUTO - офіційний представник компанії Skywell в Україні
   Сучасний менеджер пильнується людьми та навколишнім світом у якому він живе. Зробити середовище проживання чистим, зручним і безпечним - його відповідальне завдання. Електробуси Skywell невибагливі і надійні, місткі і комфортні - незамінний інструмент для щоденних подорожей у сучасному мегаполісі.
     
Електробуси Skywell

ÑÌÈ î íàñ | Èíòåðíåò

 Óêðàèíå ïðîøåë ñàìûé áîëüøîé òåñò-äðàéâ ýëåêòðîìîáèëåé

 Êèåâå 14 – 15 îêòÿáðÿ íà ÍÑÊ «Îëèìïèéñêèé» ìîæíî áûëî îçíàêîìèòüñÿ è èñïûòàòü íà õîäó öåëûé ðÿä íîâåéøèõ ýëåêòðîìîáèëåé, âêëþ÷àÿ ïîïóëÿðíóþ Tesla.

Ñàìûé áîëüøîé òåñò-äðàéâ ýëåêòðîìîáèëåé â íàøåé ñòðàíå ïðîøåë â ðàìêàõ 7-ãî Ìåæäóíàðîäíîãî Ôîðóìà Óñòîé÷èâîé Ýíåðãåòèêè â Óêðàèíå, SEF-2015 Kyiv – Ýíåðãåòè÷åñêèé Àðñåíàë, êîòîðûé ïðîøåë â Êèåâå 14 – 15 îêòÿáðÿ íà ÍÑÊ «Îëèìïèéñêèé». Ïàðòíåðîì òåñò-äðàéâà âûñòóïèëà êîìïàíèÿ «ÁÈÎ Àâòîìîòèâ», ñîâìåñòíî ñ Óêðàèíñêîé Àññîöèàöèåé Ó÷àñòíèêîâ ðûíêà Ýëåêòðîìîáèëåé (ev-ua.org).

Êèåâëÿíå è ãîñòè ñòîëèöû ñìîãëè îçíàêîìèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè ýëåêòðîìîáèëÿìè, ïðåäñòàâëåííûìè íà ðûíêå Óêðàèíû. Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû è ïîïóëÿðíàÿ Tesla, è Nissan Leaf, è Renault Fluence ZE. Èíòåðåñíóþ íîâèíêó ïðèâåçëà êîìïàíèÿ «ÁÈÎ Àâòîìîòèâ», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì èìïîðòåðîì è äèñòðèáüþòîðîì ïðîèçâîäèòåëÿ ýëåêòðîìîáèëåé Bio Automotive èç Ãîíêîíãà.

Îíà äåìîíñòðèðîâàëà íîâûé ñåäàí Eva-5 High-Q, êîòîðûé îñíàùàåòñÿ ïåðåäîâûì ñèíõðîííûì ýëåêòðîìîòîðîì íà ïîñòîÿííûõ íåîäèìîâûõ ìàãíèòàõ, à òàêæå ëèòèé-æåëåçî-ôîñôàòíûìè àêêóìóëÿòîðàìè.  Ìîùíîñòü ìîòîðà – 70 êÂò.  Àêêóìóëÿòîðîâ õâàòàåò íà ïðîáåã äî 260 êì. Ïðè ýòîì ðàñõîä ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 110-120 Âò íà êì. Çàðÿäêà îò áûñòðîé ñòàíöèè ïðîèñõîäèò çà 20 ìèí., à îò îáû÷íîé ðîçåòêè – çà 14 ÷àñîâ. Âïå÷àòëÿåò ðåñóðñ áàòàðåé – äî 7000 öèêëîâ (ó Nissan Leaf – 2500 öèêëîâ). Èíòåðåñíî, ÷òî ìàøèíà îáîðóäîâàíà 5-ñòóïåí÷àòîé ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷. Ïî äàííûì ïðîèçâîäèòåëÿ, ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ñåäàíà ñîñòàâëÿåò 180 êì/÷, íà íà ðàçãîí îò 0 äî 100 êì/÷ òðåáóåòñÿ âñåãî 9 ñåêóíä.

Àâòîìîáèëü îñíàùåí ïàêåòîì ïëîõèå äîðîãè, ñ óñèëåííûìè àìîðòèçàòîðàìè è óâåëè÷åííûì êëèðåíñîì.  Êèåâå ïðåäñòàâëåíà òîïîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ – ñ ïîëíûì ýëåêòðîïàêåòîì, êîíäèöèîíåðîì, äâóìÿ ïîäóøêàìè áåçîïàñíîñòè, ñèñòåìàìè ABS, ESP, êàìåðîé çàäíåãî âèäà, à òàêæå ïîäîãðåâîì âñåõ ñèäåíèé. Ñòîèìîñòü Eva-5 High-Q â äàííîì îñíàùåíèè – 32 òûñ. äîëëàðîâ. Îäíàêî êîìïàíèÿ îáåùàåò ïîñòàâêó è áîëåå äåøåâûõ ìàøèí – çà 25 òûñ. äîëëàðîâ, ñ ìåíåå ìîùíûìè ýëåêòðîìîòîðàìè è ëèòèé-îêñèä-ìàðãàíöåâûìè áàòàðåÿìè (2500 öèêëîâ).

Èñòî÷íèê: AutoCentre.ua

ÑÌÈ î íàñ | Âèäåî

Головна | Новини | Модельний ряд електромобілів ЄВА | СМІ про нас | FAQ | Послуги | Партнери | Контакти
Адреса: 04073, м. Київ, вул. Яблочкова, 2
Телефон: +38 (044) 463-95-46
Факс: +38 (044) 463-82-50
E-mail: info@bioauto.com.ua

ЗБЕРЕЖЕМО МАЙБУТНЄ!
2011 - 2019 © Copyright BIO AUTO. All rights reserved.
При копіюванні матеріалів з сайту посилання обов'язкове!