BIO AUTO - офіційний представник компанії Skywell в Україні
   Сучасний менеджер пильнується людьми та навколишнім світом у якому він живе. Зробити середовище проживання чистим, зручним і безпечним - його відповідальне завдання. Електробуси Skywell невибагливі і надійні, місткі і комфортні - незамінний інструмент для щоденних подорожей у сучасному мегаполісі.
     
Електробуси Skywell
ÑÌÈ î íàñ | Èíòåðíåò

Ýëåêòðîìîáèëè ìîãóò ñòàòü äåøåâëå
26 ìàøèí è îäíî ýëåêòðè÷åñòâî — îò÷¸ò î êèåâñêîì ýëåêòðîàâòîïðîáåãå
 Êèåâå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òàêñè è àâòîáóñû íà ýëåêòðîòÿãå
Ðîçåòêà çàì³ñòü áåíçèíó, àáî ßê ¿çäèòè Êèºâîì íà åëåêòðîìîá³ë³
Êè¿â çàïðîâàäæóº ìîäó íà åêîëîã³÷í³ àâòî
Âïåðøå â Óêðà¿í³ â³äáóäóòüñÿ ïåðåãîíè íà åëåêòðîìîá³ëÿõ
Âïåðøå â ÑÍÄ â³äáóäóòüñÿ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ íà åëåêòðîìîá³ëÿõ â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äí³â ªâðîïè â Óêðà¿í³ 2013
Êèåâëÿí áóäóò âîçèòü íà "çåëåíûõ" òàêñè
Ýëåêòðîìîáèëè evA-3 è evA-4 ïðåäñòàâëåíû íà ðûíêå Óêðàèíû
 Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè íîâèé ðÿä åëåêòðîìîá³ë³â. ÔÎÒÎ
Íîâûå ìîäåëè ýëåêòðîìîáèëåé evA óæå â Óêðàèíå
Çåëåíîå áóäóùåå
Ýëåêòðîìîáèëè evA-3 è evA-4 ïðåäñòàâëåíû íà ðûíêå Óêðàèíû
Ìîäåëüíûé ðÿä ýëåêòðîìîáèëåé â Óêðàèíå ðàñøèðÿåòñÿ
 ýòîì ãîäó â Óêðàèíå õîòÿò ïðîäàòü 100 ýëåêòðîìîáèëåé (ÔÎÒÎ)
 Óêðàèíå ñòàðòîâàëè ïðîäàæè íîâîé ìàðêè ýëåêòðîìîáèëåé [ôîòî]
evA íà áàòàðåéêàõ (ÔÎÒÎ)
 Óêðàèíå çà ãîä íàìåðåíû ïðîäàòü íå ìåíüøå 100 ýëåêòðîìîáèëåé
Óæå â ýòîì ãîäó íà äîðîãàõ Óêðàèíû ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 100 ýëåêòðîìîáèëåé
 Óêðàèíå ïðîäàäóò íå ìåíüøå 100 ýëåêòðîìîáèëåé
Ìîäåëüíûé ðÿä ýëåêòðîìîáèëåé â Óêðàèíå ðàñøèðÿåòñÿ
Ïåðâûé â Óêðàèíå òåñò-äðàéâ ýëåêòðîìîáèëåé Bio Auto evA-2 è evA-5
«Àâòîöåíòð» òåñòèðóåò ýëåêòðîìîáèëü evA-2
BIO evA-2 è BIO evA-5 - ïåðâûå ýëåêòðîìîáèëè îôèöèàëüíî ïðîäàþùèåñÿ â Óêðàèíå
 Óêðàèíå íà÷àëàñü ýðà ýëåêòðîìîáèëåé
Ýëåêòðîìîáèëè:  Óêðàèíå íà÷àëàñü ýðà ýëåêòðîìîáèëåé
BIO Automotive: ýëåêòðîìîáèëè evA ïðåçåíòîâàíû â Óêðàèíå
 Óêðàèíå íà÷àëàñü ýðà ýëåêòðîìîáèëåé
 Óêðàèíå ïîÿâèëèñü ïåðâûå ñåðèéíûå ýëåêòðîìîáèëè
 Óêðàèíå ïîÿâèëèñü ýëåêòðîìîáèëè ïî èìåíè Åâà
Àâòîìîáèëüíûå äèëåðû
 Êèåâå ïðåçåíòîâàëè ýëåêòðîìîáèëè Bio Automotive
Êèòàéñêèå ýëåêòðîàâòîìîáèëè
 Êèåâå íà÷àëè ïðîäàâàòü ýëåêòðîìîáèëè
ÍÀÑÊ «Îðàíòà» çàñòðàõîâàëà ïåðâûé â Óêðàèíå ýëåêòðîìîáèëü BIO AUTO EVA
Ñåðèéíûå ýëåêòðîìîáèëè óæå â Óêðàèíå
BIO Automotive: ýëåêòðîìîáèëè evA ïðåçåíòîâàíû â Óêðàèíå
 Óêðàèíå ñòàðòîâàëà ïðîäàæà ïåðâûõ ýëåêòðîêàðîâ
Íà óêðàèíñêèé ðûíîê ïîñòóïèëè ïåðâûå ýëåêòðîìîáèëè
 Óêðàèíå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ñåðèéíûé ýëåêòðîìîáèëü
 Êèåâ ïðèâåçëè ïåðâûå ýëåêòðîìîáèëè
 Êèåâå ïðåçåíòîâàëè ïåðâûé ýëåêòðîìîáèëü
Ýëåêòðîìîáèëè â Óêðàèíå. Bio Auto evA-2, evA-5: ïåðâûé òåñò-äðàéâ
Òåñò-äðàéâ Bio Auto evA-2 è evA-5: íà÷àëî ýïîõè
 Êèåâå âïåðâûå â Óêðàèíå ïðåäñòàâëåíû ãîíêîíãñêèå ñåðèéíûå ýëåêòðîìîáèëè
 Óêðàèíå íà÷àëàñü ýðà ýëåêòðîìîáèëåé
 Óêðàèíå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ñåðèéíûé ýëåêòðîìîáèëü
Îñåíüþ â Óêðàèíå óæå ìîæíî áóäåò êóïèòü êèòàéñêèå ýëåêòðîìîáèëè
 Óêðàèíå ñòàðòîâàëè ïðîäàæè ýëåêòðîêàðîâ. ÔÎÒÎ
ÍÀÑÊ «Îðàíòà» çàñòðàõîâàëà ïåðâûé â Óêðàèíå ýëåêòðîìîáèëü
 Óêðàèíå ïîÿâèëñÿ ýëåêòðîìîáèëü
Áóäóò ëè óêðàèíöû ïîêóïàòü ýëåêòðîìîáèëè?
Ýëåêòðîìîáèëü EvA-2
 Êèåâ ïðèâåçëè ïåðâûå ýëåêòðîìîáèëè
 Óêðàèíå íà÷àëàñü ýðà ýëåêòðîìîáèëåé
Ñòàíóò ëè ïîïóëÿðíû ýëåêòðîìîáèëè ñðåäè óêðàèíöåâ?
Íà Óêðàèíå ñòàðòîâàëè ïðîäàæè ïåðâûõ ýëåêòðîìîáèëåé
Óêðàèíöû ìîãóò ïîêóïàòü äîñòóïíûå ýëåêòðîìîáèëè Bio eva
Òåñò-äðàéâ Bio Auto evA-2 è evA-5: íà÷àëî ýïîõè
Åâà – ýëåêòðîìîáèëü, ïîêîðÿþùèé Óêðàèíó
Ýëåêòðî Åâû ãîòîâÿòñÿ ê ñòàðòó

Головна | Новини | Модельний ряд електромобілів ЄВА | СМІ про нас | FAQ | Послуги | Партнери | Контакти
Адреса: 04073, м. Київ, вул. Яблочкова, 2
Телефон: +38 (044) 463-95-46
Факс: +38 (044) 463-82-50
E-mail: info@bioauto.com.ua

ЗБЕРЕЖЕМО МАЙБУТНЄ!
2011 - 2019 © Copyright BIO AUTO. All rights reserved.
При копіюванні матеріалів з сайту посилання обов'язкове!